Utwórz fakturę

RVS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy RVS
PIN 31331041
TIN 2020297631
Numer VAT SK2020297631
Data utworzenia 27 sierpień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RVS
Zrínskeho 13
81485
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 001 628 €
Zysk -357 031 €
Kapitał 9 454 905 €
Kapitał własny 9 236 411 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245951600, 0245647852, 0245951116, 0245951601, 0245951602, 0245951603
Nr(y) faksu 0245951606
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,235,513
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,046,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,046,681
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,676,294
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,183,458
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,532
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 52,500
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 86,897
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 183,632
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 18,094
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 18,094
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,946
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,555
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,391
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 132,592
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,749
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 119,843
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,200
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,200
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,235,513
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,851,032
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,167,880
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,167,880
A.II. Składki (412) 22,904
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 64,930
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 413,902
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 413,902
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,538,447
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,924,896
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,386,449
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -357,031
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 313,997
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,019
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,019
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 284,762
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,055
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,055
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,059
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,259
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,342
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,643
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,404
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,216
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,216
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 70,484
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 70,484
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,000,117
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,001,628
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 375,657
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 624,460
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,352,715
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 239,432
D. Usług (účtová grupa 51) 111,676
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 647,149
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 458,899
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 6,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 165,051
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,199
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,232
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 322,503
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 322,503
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,281
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,442
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -351,087
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 649,009
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,065
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,506
2. Pozostałe koszty (562A) 1,506
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,559
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,064
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -354,151
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -357,031
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016