Utwórz fakturę

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
PIN 31331131
TIN 2020295860
Numer VAT SK2020295860
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
Plynárenská 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 203 017 €
Zysk 26 738 €
Kapitał 13 123 614 €
Kapitał własny 2 230 548 €
Dane kontaktowe
E-mail info@sevt.sk
Telefon(y) 0850111184, 0235416135, 0253635364, 0905701771
Telefon(y) kom. 0905701771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,302,121
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,013,608
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,839,113
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,810,549
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 28,564
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,246,851
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 937,016
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 930,069
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 111,724
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 268,042
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,927,644
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,418,684
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 1,466,690
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 42,270
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,146,731
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,250,566
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 101,601
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,148,965
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 361,914
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 268,631
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,631
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55,818
8. Podatek odroczony należności (481A) 37,465
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,473,731
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,120,312
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,120,312
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 16,772
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 237,453
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 986
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 98,208
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,520
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,694
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 41,826
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 141,782
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,278
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 128,504
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,200,983
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,038,360
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,038,360
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 411,211
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 196,603
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 196,603
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 528,071
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 528,071
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,101,138
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,821
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 27,821
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,820,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,364,198
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,650,211
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,650,211
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,939
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 184,221
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 109,451
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,926
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,450
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 132,177
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 132,177
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,756,942
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,005,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,203,017
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,618,858
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 378,940
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 193,772
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,163
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,284
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,879,649
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,902,975
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 423,682
D. Usług (účtová grupa 51) 3,155,118
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,851,927
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,780,084
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 929,765
4. Koszty społeczne (527, 528) 142,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,789
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 423,695
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 423,695
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 26
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,437
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 323,368
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,709,795
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,074
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40,594
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40,594
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 65,306
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 361,269
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 4,054
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 183,805
2. Pozostałe koszty (562A) 183,805
O. Walutowe straty (563) 14,782
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 158,628
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -254,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,173
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,435
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,356
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 34,079
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31331131 TIN: 2020295860 Numer VAT: SK2020295860
 • Zarejestrowana siedziba: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 wrzesień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Kadvolt predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25 08.02.2007
  Ing. František Krajča, CSc. člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05 08.02.2007
  Ing. Jozef Kadvolt člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 14.03.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.04.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   05.04.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kadvolt - člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 Vznik funkcie: 14.03.2007
   17.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   08.02.2007Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a reprografické služby
   polygrafická výroba
   kancelárske služby - viazanie, laminovanie, výroba pečiatok
   skladovacie a distribučné služby
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25
   Ing. František Krajča , CSc. - člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   07.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   06.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   05.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   25.06.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom priestorov vrátane poskytovania s tým súvisiacich služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, účtovných, podnikateľských a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   marketing - prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   27.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   26.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   21.10.1998Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
   20.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   24.03.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   23.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Plynárenská 6 Bratislava 821 09
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   04.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   03.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05
   28.08.1992Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05