Utwórz fakturę

ÚEOS - Komercia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ÚEOS - Komercia
PIN 31331220
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ÚEOS - Komercia
Ružová dolina 27
82469
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 274 921 €
Zysk -42 263 €
Kapitał własny 341 665 €
Dane kontaktowe
E-mail ueos@ueos.sk
Telefon(y) 0253415164, 0258100500, 0258100510, 0258100511, 0258100512, 0258100516, 0258100517, 0258100522, 0258
Nr(y) faksu 0258100500
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 225,984
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 61,254
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,254
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 39,833
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,110
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,311
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 161,673
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,902
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,833
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,833
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 69
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,769
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 650
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133,119
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,057
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3,057
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 225,984
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,800
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 43,160
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 43,160
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,892
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,632
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,632
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 114
2. Inne fundusze (427, 42X) 114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 105,265
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 269,468
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,203
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,263
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,797
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,084
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 84,190
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 53,202
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,202
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,164
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,784
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,641
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,024
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,197
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,197
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 271,177
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 274,921
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 903
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 253,359
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,915
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,744
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 315,633
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 661
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,285
D. Usług (účtová grupa 51) 55,465
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 220,470
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 157,043
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,042
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,085
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,349
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,725
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,725
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,678
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,712
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 196,766
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 71
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 71
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 422
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 246
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 246
O. Walutowe straty (563) 37
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -351
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -41,063
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,200
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,200
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -42,263
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016