Utwórz fakturę

FAVAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FAVAB
PIN 31331378
TIN 2020335669
Numer VAT SK2020335669
Data utworzenia 02 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FAVAB
Jaskový rad 217
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 542 063 €
Zysk 8 135 €
Kapitał 891 535 €
Kapitał własny 305 199 €
Dane kontaktowe
E-mail odbyt@favab.sk
Telefon(y) 0244441070, 0263454142, 0263530141, 0263530149, 0244632041, 0244632042
Nr(y) faksu 0244632043
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 896,977
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 67,239
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 67,239
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,959
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,280
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 809,207
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 64,888
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 64,888
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 785,741
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 782,293
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 782,293
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,448
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -41,422
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,223
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -51,645
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20,531
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,429
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 896,977
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 313,333
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,327
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 286,231
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 286,231
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,135
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 583,644
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,028
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,028
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 460,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 254,157
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,157
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 175,557
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,473
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,666
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,149
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118,614
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,542,063
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,542,063
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,522,063
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 20,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,485,541
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 227,311
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 483,663
D. Usług (účtová grupa 51) 544,773
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 212,650
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 150,371
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,885
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,394
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,429
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,494
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,494
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 286,316
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,132
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,101
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 49,599
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,754
2. Pozostałe koszty (562A) 13,754
O. Walutowe straty (563) 24,612
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,233
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -45,467
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,055
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,920
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,920
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,135
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015