Utwórz fakturę

EURO restaurant - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EURO restaurant
PIN 31331611
TIN 2020335658
Numer VAT SK2020335658
Data utworzenia 01 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EURO restaurant
Trnavská cesta 37
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 366 042 €
Zysk 223 €
Kapitał 151 725 €
Kapitał własny 40 495 €
Dane kontaktowe
E-mail pizzeriaciao@pizzeriaciao.sk
Telefon(y) 0244373367, 0244373513, 0244442258, 422580
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 135,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 91,878
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 91,878
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 47,957
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 43,921
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 41,809
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,093
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,093
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,670
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,101
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,569
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,637
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 135,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 260,241
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 260,241
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,038
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,038
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -245,405
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -245,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,227
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 83,655
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 83,655
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,072
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,438
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,438
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,156
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 666
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,812
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 360,227
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 366,042
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 360,227
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 815
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,735
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 155,734
D. Usług (účtová grupa 51) 167,076
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,977
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,507
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,769
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,701
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,114
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,048
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,048
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,307
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,417
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -124
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,183
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 223
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016