Utwórz fakturę

PRODOM-STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PRODOM-STAV
PIN 31331840
TIN 2020314791
Numer VAT SK2020314791
Data utworzenia 08 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRODOM-STAV
Líščie nivy 11
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 369 291 €
Zysk -34 831 €
Kapitał 855 582 €
Kapitał własny -429 305 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903711154, +421904833785
Nr(y) faksu 0903711154
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 886,882
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 63,600
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 63,600
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,742
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,446
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,393
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,019
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 822,043
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,743
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,743
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 798,265
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 44,228
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,228
2. Wartość netto kontraktu (316A) 679,361
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 74,676
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,035
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,703
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,332
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,239
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,239
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 886,882
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -582,736
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 116,180
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,892
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,892
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -683,616
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -683,616
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,831
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,618
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,656
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,467,962
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 400,612
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,612
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,020,718
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,449
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,123
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,364
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,696
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 368,875
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 369,291
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 367,308
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,566
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,528
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,275
D. Usług (účtová grupa 51) 160,756
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 160,821
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 97,104
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,148
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,569
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,453
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,713
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,713
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,510
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -33,237
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 148,277
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 635
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 635
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -634
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -33,871
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -34,831
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016