Utwórz fakturę

JURKI - HAYTON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JURKI - HAYTON
PIN 31332251
TIN 2020372552
Numer VAT SK2020372552
Data utworzenia 14 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JURKI - HAYTON
Prístavná 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 180 958 €
Zysk 5 409 €
Kapitał 9 122 795 €
Kapitał własny 2 525 069 €
Dane kontaktowe
E-mail jurki@jurki.sk
witryna internetowa http://www.jurki.sk/
Telefon(y) +421258280011
Nr(y) faksu 0258280044, 0243410203
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,103,460
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,438,779
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 242
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 242
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,000,443
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,415,882
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,140,792
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 405,703
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,231
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 28,835
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 438,094
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 438,094
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,661,923
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,284,669
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,086
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,283,583
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,297
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 87,402
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,402
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 173,895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 115,957
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,344
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 105,613
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,758
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,758
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,103,460
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,530,479
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,350,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,350,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 145,928
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,256
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,256
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,886
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,886
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,409
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,572,981
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 743,753
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 731,875
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,878
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,346
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,763,563
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,548,407
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548,407
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 122,336
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 71,819
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,013
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,988
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,628
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,628
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,056,691
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,180,982
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 53,180,958
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 52,547,850
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 132,005
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,052
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 29,292
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,759
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,927,031
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 49,255,887
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 472,512
D. Usług (účtová grupa 51) 445,600
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,462,423
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,762,958
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 605,031
4. Koszty społeczne (527, 528) 94,434
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 106,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 113,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 113,224
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 253,927
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,904,200
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 24
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 24
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 244,535
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 58,408
2. Pozostałe koszty (562A) 58,408
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 186,121
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -244,511
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,416
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,007
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,007
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,409
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015