Utwórz fakturę

KORATEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KORATEX
PIN 31332277
TIN 2020298390
Numer VAT SK2020298390
Data utworzenia 15 wrzesień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 464 565 €
Zysk 11 832 €
Kapitał 4 664 130 €
Kapitał własny 1 589 244 €
Dane kontaktowe
E-mail koratex@koratex.sk
Telefon(y) 0249104444
Nr(y) faksu 0249104445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,192,958
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 314,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 75,147
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 75,147
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 238,863
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 238,863
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,611,088
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,132,600
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,132,600
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,114,703
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,114,703
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,299,038
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,297,990
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,297,990
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,048
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,747
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51,236
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,511
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 267,860
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,357
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 260,503
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,192,958
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,601,076
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 936,730
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,620
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,620
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 151,096
2. Inne fundusze (427, 42X) 151,096
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 453,604
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 453,604
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,832
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,591,882
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 58,604
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 27,553
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 31,051
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,582,357
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,652,236
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,652,236
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,241
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,973
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 886,907
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,626
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 20,626
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 930,295
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,443,913
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,464,565
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,518,930
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 917,743
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,240
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,652
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,386,359
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,882,619
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 139,206
D. Usług (účtová grupa 51) 1,745,497
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 555,472
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 396,995
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 139,224
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,253
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,199
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,893
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,473
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 78,206
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 669,351
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,121
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,121
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 66,193
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 39,231
2. Pozostałe koszty (562A) 39,231
O. Walutowe straty (563) 3,941
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 23,021
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60,072
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,134
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,302
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,302
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015