Utwórz fakturę

MEDIFERA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy MEDIFERA
PIN 31332668
TIN 2020343248
Numer VAT SK2020343248
Data utworzenia 17 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIFERA
Štúrova 12
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 473 €
Zysk -317 028 €
Kapitał 171 364 €
Kapitał własny -647 487 €
Dane kontaktowe
Nr(y) faksu 0257200949
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,690
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,584
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 961
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 623
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 623
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 106
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 106
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -961,132
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,036,914
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,036,914
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 125,817
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,475
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,475
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,811,310
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,811,310
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -317,028
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 962,822
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,497
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,497
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 947,331
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 846
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 940,706
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,103
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 903
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,773
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,994
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 208
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,786
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,473
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,273
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 299,810
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 173
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 132,567
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,616
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,469
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,861
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,286
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,156
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 0
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,205
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -13,205
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,789
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,087
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -264,337
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -132,540
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 51,731
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 48,343
2. Pozostałe koszty (562A) 48,343
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,388
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -51,731
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -316,068
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -317,028
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016