Utwórz fakturę

STENDHAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy STENDHAL
PIN 31333109
TIN 2020334096
Numer VAT SK2020334096
Data utworzenia 29 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STENDHAL
Račianska 126
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 732 318 €
Zysk 109 512 €
Kapitał 580 806 €
Kapitał własny 344 721 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244883579, 0249208040
Nr(y) faksu 0244883579
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,103,669
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 155,111
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 155,111
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 56,706
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 65,266
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,139
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 935,190
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,637
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 19,637
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 739,574
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 730,513
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 730,513
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,158
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,903
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 175,979
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,645
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 173,334
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,368
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,300
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,068
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,103,669
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 411,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 166
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,802
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,802
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21,933
2. Inne fundusze (427, 42X) 21,933
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 263,174
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 263,174
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,512
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,443
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,733
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,733
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 652,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 173,193
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173,193
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 93,706
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,930
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164,311
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 205,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,570
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,570
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,000
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 11,000
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,732,318
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 625,505
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,106,770
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,568,579
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 876,295
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,084
D. Usług (účtová grupa 51) 334,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 299,158
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 244,203
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,497
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,458
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,690
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,474
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,474
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,074
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 163,739
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 497,092
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 803
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 776
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,390
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,350
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 20,350
O. Walutowe straty (563) 92
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,948
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,587
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 139,152
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 29,640
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,640
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 109,512
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015