Utwórz fakturę

RAIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy RAIN
PIN 31333117
TIN 2020332853
Numer VAT SK2020332853
Data utworzenia 30 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAIN
Suché Mýto 1
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 452 081 €
Zysk -165 522 €
Kapitał 258 375 €
Kapitał własny -128 867 €
Dane kontaktowe
E-mail rain@rain.sk
Telefon(y) 0254410280
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 282,188
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,878
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,328
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,328
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,550
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,262
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,288
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 270,310
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 183,345
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,410
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 133,960
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 31,975
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 80,085
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,670
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,670
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 12,409
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 52,006
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,880
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,604
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 276
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 282,188
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -294,388
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,983
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -172,682
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 78,473
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -251,155
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -165,522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,418
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,418
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 554,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 464,312
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 464,312
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,762
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,332
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,786
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,725
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,774
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,774
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,467
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 447,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 452,081
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 310,597
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 130,682
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,622
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,695
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,485
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,394
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 276,187
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,905
D. Usług (účtová grupa 51) 142,467
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,293
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,919
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,934
4. Koszty społeczne (527, 528) 440
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,073
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,493
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,493
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 44,860
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,116
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -159,313
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,658
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,252
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,398
2. Pozostałe koszty (562A) 2,398
O. Walutowe straty (563) 57
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,797
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,249
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -164,562
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -165,522
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016