Utwórz fakturę

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
PIN 31333176
TIN 2020293099
Numer VAT SK2020293099
Data utworzenia 29 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 709 474 €
Zysk 3 961 €
Kapitał 3 874 445 €
Kapitał własny 1 766 183 €
Dane kontaktowe
E-mail spn@spn.sk
witryna internetowa http://www.mlade-leta.sk
Telefon(y) +421250227231, +421250227309, +421250227323, +421250227217, +421253414101, +421255425504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,194,404
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 655,976
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 241,394
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,308
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 216,756
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,367
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 963
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 414,582
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 414,582
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,529,478
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,640,831
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,644
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 13,555
3. Produkty (123) - /194/ 1,565,647
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,985
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 363,245
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 349,617
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 349,617
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,628
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 525,402
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,628
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 499,774
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,950
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,404
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,770,144
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,758,483
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,758,483
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,961
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,421,960
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 603,981
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 580,545
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 580,545
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,864
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,572
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 787,067
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 553,117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 553,117
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 100,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 87,890
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,721
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,339
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,912
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 30,912
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,300
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,759,430
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,709,474
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 57,137
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,516,326
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 185,967
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -103,373
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,371
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,693,579
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,525
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 929,645
D. Usług (účtová grupa 51) 750,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 882,551
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 625,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 212,075
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,126
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,881
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,489
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,489
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,473
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,895
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 951,243
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 237
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 40
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,898
O. Walutowe straty (563) 496
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,402
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,661
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,234
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,273
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,753
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,520
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015