Utwórz fakturę

LADCE Betón - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2015
Basic information
Nazwa firmy LADCE Betón
PIN 31333389
TIN 2020335878
Numer VAT SK2020335878
Data utworzenia 02 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LADCE Betón
Dolnozemská 13
85007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 403 070 €
Zysk 22 581 €
Kapitał 12 975 937 €
Kapitał własny 8 011 330 €
Dane kontaktowe
E-mail kusenda@ladcebeton.sk
witryna internetowa http://www.ladcebeton.sk
Telefon(y) +421263821038, +421263531674, +421263531673, +421263531678, +421263821281
Date of updating data: 10.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,513,776
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,800,045
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,800,045
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 785,627
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,677,057
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,230,401
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,606
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 101,354
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,631,426
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 393,261
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 393,031
4. Zwierzęta (124) - /195/ 20
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 210
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 179,483
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,023
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,023
8. Podatek odroczony należności (481A) 171,460
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,731,344
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,706,357
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,706,357
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,987
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 327,338
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,727
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 315,611
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,305
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,015
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 80,318
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) -28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,513,776
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,033,911
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,673,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,673,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 126,444
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 126,444
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 3,211,886
2. Inne fundusze (427, 42X) 3,211,886
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,581
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,479,865
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,258
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,258
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 75,700
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 75,700
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,101,652
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,978,676
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,978,676
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,301
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 34,670
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,678
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 327
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 68,684
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 62,510
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,174
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 212,571
Date of updating data: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,909,928
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,403,070
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 143,694
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 11,019,709
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,746,268
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 30,277
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 463,122
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,356,730
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 89,645
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,584,864
D. Usług (účtová grupa 51) 2,914,333
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,009,004
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 723,983
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 252,080
4. Koszty społeczne (527, 528) 32,941
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,047
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 734,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 734,156
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 30,277
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -93,965
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,049,369
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 46,340
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,320,829
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 256
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 256
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 256
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,083
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,672
2. Pozostałe koszty (562A) 6,672
O. Walutowe straty (563) 33
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,378
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,827
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 37,513
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,932
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,931
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 12,001
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,581
Date of updating data: 10.11.2015
Date of updating data: 10.11.2015