Utwórz fakturę

r BEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy r BEA
PIN 31333508
TIN 2020294639
Numer VAT SK2020294639
Data utworzenia 05 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba r BEA
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 57 747 €
Zysk 3 408 €
Kapitał 91 993 €
Kapitał własny 7 700 €
Dane kontaktowe
E-mail strhan@goblet.sk
Telefon(y) 0250201312
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 78,621
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 74,792
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 74,792
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,997
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 56,625
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,012
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 774
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 774
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 774
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,921
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 317
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 817
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 817
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 78,621
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,108
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 0
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,408
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,513
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,348
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,348
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,165
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 269
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 54,691
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,205
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 57,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 57,438
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 309
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,887
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,889
D. Usług (účtová grupa 51) 10,277
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 215
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,480
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,480
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,026
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,860
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,272
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,491
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,491
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,491
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,369
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,408
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015