Utwórz fakturę

MAFRA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MAFRA Slovakia
PIN 31333524
TIN 2020298984
Numer VAT SK2020298984
Data utworzenia 02 październik 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MAFRA Slovakia
Nobelova 34
83605
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 059 904 €
Zysk 195 455 €
Kapitał 2 567 200 €
Kapitał własny 278 276 €
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,237,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 535,355
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 289,326
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 58,584
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 24,689
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 199,453
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 6,600
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 242,683
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,880
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,211
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 189,928
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 664
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,346
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 3,346
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,677,127
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,097
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,994
3. Produkty (123) - /194/ 103
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 110,057
8. Podatek odroczony należności (481A) 110,057
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,078,660
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,077,457
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,920
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,022
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,074,515
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 83
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,120
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,482,313
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,011
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,481,302
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 24,665
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 24,665
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 536,485
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,427,339
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,427,339
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 138,353
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 138,353
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 104,606
2. Inne fundusze (427, 42X) 104,606
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,329,268
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,329,268
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 195,455
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,499,523
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,888
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,888
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,077,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 706,369
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 71,088
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 635,281
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 137,112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 88,773
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,581
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 414,414
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 34,386
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 380,028
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,201,139
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 10,217
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,190,922
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,015,504
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,059,904
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,684
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,340,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,640,090
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 103
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,762
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,535
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,881,719
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 18,846
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,396
D. Usług (účtová grupa 51) 3,956,082
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,671,115
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,951,691
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,845
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 654,285
4. Koszty społeczne (527, 528) 60,294
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,820
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 135,017
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 437,435
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -302,418
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,403
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -27,102
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,142
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 178,185
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,933,283
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,790
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 7,029
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 7,029
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,529
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,529
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 232
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,128
O. Walutowe straty (563) 2,449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,679
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,662
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 180,847
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -14,608
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,729
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -18,337
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 195,455
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016