Utwórz fakturę

ESET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy ESET
PIN 31333532
TIN 2020317068
Numer VAT SK2020317068
Data utworzenia 17 wrzesień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ESET
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 327 633 453 €
Zysk 68 596 967 €
Kapitał 67 190 636 €
Kapitał własny 59 515 652 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.eset.sk
Telefon(y) +421232244111, +421232244444, +421232244250, +421232244109
Nr(y) faksu 0254432022, 0232244109
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 79,714,114
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,327,043
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 538,985
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 32,260
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 493,858
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 5,954
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,599,747
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 616,263
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,971,438
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,046
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,188,312
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,188,312
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 72,018,628
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 126,772
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 126,772
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 782,147
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 381,463
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 381,463
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 175,484
8. Podatek odroczony należności (481A) 225,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,194,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,353,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,353,033
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 816,479
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,245
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 159,567
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 816,283
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,915,111
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 30,929
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,884,182
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,368,432
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 283,318
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 994,170
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 90,944
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 79,714,114
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,962,382
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 140,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 140,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,000
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,051,848
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,051,848
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 159,567
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 159,567
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,596,967
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,597,414
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 105,260
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 105,260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,491,568
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,816,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,816,307
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 67
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,109,273
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 748,136
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,627,011
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 189,090
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,000,586
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,000,586
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 154,318
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 136,288
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 9,898
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 8,132
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 327,083,259
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 327,633,453
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,380
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 327,060,879
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 514
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,046
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 518,634
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 249,353,229
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,601
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,016,568
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,096
D. Usług (účtová grupa 51) 221,956,876
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,010,068
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,761,908
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,569,894
4. Koszty społeczne (527, 528) 678,266
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,125
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,898,786
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,898,786
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,029
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 687
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433,585
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 78,280,224
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 104,096,824
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,613,095
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,956,838
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 6,956,838
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 163,539
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 24,201
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 139,338
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,492,718
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,171,613
O. Walutowe straty (563) 1,151,600
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 20,013
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,441,482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 86,721,706
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,124,739
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,269,812
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -145,073
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 68,596,967
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016