Utwórz fakturę

ORAG Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ORAG Slovakia
PIN 31333630
TIN 2020319059
Numer VAT SK2020319059
Data utworzenia 02 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ORAG Slovakia
Mojmírova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 808 466 €
Zysk -15 637 €
Kapitał 3 198 656 €
Kapitał własny 1 511 729 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255969730
Telefon(y) kom. +421911788744, +421911744006, +421910925924, +421901911971
Nr(y) faksu 0240252020
Date of updating data: 20.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,553,344
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,612,862
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,612,862
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,333,565
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 854,596
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 403,831
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,870
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,923,703
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 566,374
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 566,374
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,122
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,122
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,257,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 805,586
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 805,586
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,732
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 446,434
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 97,455
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,694
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,761
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,779
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 16,191
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 588
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,553,344
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,706,179
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 87,642
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 87,642
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,619,749
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,058
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,058
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,367
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 194,181
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -185,814
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,637
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,847,165
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 91,412
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 78,662
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,604
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,152,949
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 355,779
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 355,779
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 711,326
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,590
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,259
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,060
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,935
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,260
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,260
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 66,380
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 521,164
Date of updating data: 20.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,516,217
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,808,466
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 292,166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,224,052
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 250,718
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 22,656
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,874
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,769,796
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 138,934
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 356,615
D. Usług (účtová grupa 51) 732,549
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 245,978
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,333
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,544
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,101
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,232
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 262,057
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 262,057
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 22,635
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -53,231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,670
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 538,838
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,089
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,734
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 9,734
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 355
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 44,374
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 40,574
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 40,574
O. Walutowe straty (563) 1,415
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,385
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -34,285
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,385
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,022
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,589
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 16,433
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,637
Date of updating data: 20.08.2015
Date of updating data: 20.08.2015