Utwórz fakturę

RAVAGO SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy RAVAGO SLOVAKIA
PIN 31333729
TIN 2020334426
Numer VAT SK2020334426
Data utworzenia 07 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAVAGO SLOVAKIA
Janoškova 10
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 041 321 €
Zysk -31 658 €
Kapitał 1 933 555 €
Kapitał własny 282 431 €
Dane kontaktowe
E-mail ravago@ravago.sk
Telefon(y) 0244459073, 0244453815, 0244453816, 0244459074, 0244459075
Telefon(y) kom. 0905471085
Nr(y) faksu 0244259903
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,792,015
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 660,403
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,691
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 6,691
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 653,712
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 379,169
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 236,326
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,217
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,130,037
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 359,448
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 359,448
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,984
8. Podatek odroczony należności (481A) 9,984
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 640,476
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 634,377
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 634,377
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,970
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 120,129
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,939
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 118,190
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,575
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,575
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,792,015
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,342
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 82,986
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 82,986
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 78,092
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 78,092
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 42
2. Inne fundusze (427, 42X) 42
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 140,880
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 300,367
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -159,487
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,658
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,521,673
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 710,423
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 700,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,809
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,614
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 790,833
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 225,475
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 225,475
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 503,168
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,733
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,055
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,394
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,008
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,417
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,473
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,944
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,030,135
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,041,321
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,014,365
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,770
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,436
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,051,155
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,481,637
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,650
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 31,924
D. Usług (účtová grupa 51) 70,382
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 355,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 270,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 78,206
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,892
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,847
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,409
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,409
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 971
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,834
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 422,542
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,086
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,898
2. Pozostałe koszty (562A) 31,898
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,182
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33,079
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -42,913
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -11,255
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -14,136
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -31,658
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016