Utwórz fakturę

KUMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUMAT
PIN 31334831
TIN 2020351278
Numer VAT SK2020351278
Data utworzenia 23 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUMAT
Blagoevova 14
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 047 371 €
Zysk 2 787 100 €
Kapitał 9 583 764 €
Kapitał własny 4 935 105 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903203035
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,865,012
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 66,168
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,168
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 66,168
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,792,351
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 227,484
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 227,184
4. Zwierzęta (124) - /195/ 300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,284,209
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,774,966
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,774,966
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,452
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 432,791
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,280,658
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,259,468
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,493
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,493
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,865,012
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,706,218
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,070
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,070
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,878,854
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,878,854
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,787,100
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,158,794
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,652
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,652
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,094,750
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,987,013
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,987,013
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 895,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,705
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 24,619
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 147,763
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 949
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 47,392
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,392
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,793,138
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,047,371
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 561
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 39,686
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,753,452
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 191,345
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,120
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,207
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,466,750
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 417
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,186,782
D. Usług (účtová grupa 51) 5,357,971
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 854,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 638,033
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 207,889
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,870
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,748
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,259
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,259
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,781
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,580,621
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,439,874
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,541
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,878
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,878
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 663
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,155
O. Walutowe straty (563) 144
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,011
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,614
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,579,007
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 791,907
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 791,907
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,787,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015