Utwórz fakturę

Wiktor Leo Burnett - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Wiktor Leo Burnett
PIN 31334938
TIN 2020291768
Numer VAT SK2020291768
Data utworzenia 26 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wiktor Leo Burnett
Leškova 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 499 903 €
Zysk 249 196 €
Kapitał 3 210 694 €
Kapitał własny 1 453 860 €
Dane kontaktowe
E-mail wlb@wlb.sk
witryna internetowa http://www.wiktorleoburnett.sk;http://www.wlb.sk
Telefon(y) +421252492566, +421252497078, +421252497250, +421252499090
Nr(y) faksu 0252497078
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,942,996
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 77,917
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 17,245
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 17,245
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,672
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 60,672
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,799,761
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 686
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 686
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 768
8. Podatek odroczony należności (481A) 768
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,058,282
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,057,052
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,057,052
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 718
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 740,025
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,901
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 731,124
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65,318
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 65,318
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,942,996
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,382,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,835
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,835
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 74,838
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 74,838
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,018,877
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,018,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 249,196
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 559,982
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,854
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,854
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 487,321
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 337,804
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 337,804
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 40,228
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,219
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,070
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 63,592
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,500
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 30,092
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 215
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 268
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 268
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,458,446
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,499,903
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,458,446
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,507
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,950
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,154,999
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 305,683
D. Usług (účtová grupa 51) 3,751,310
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,013,153
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 745,233
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 245,802
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,118
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,614
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,666
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,666
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,305
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,268
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 344,904
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,401,453
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,410
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,409
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,409
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,518
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,322
2. Pozostałe koszty (562A) 1,322
O. Walutowe straty (563) 97
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,099
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 340,796
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 91,600
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 91,819
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -219
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 249,196
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016