Utwórz fakturę

AT - SOLID - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AT - SOLID
PIN 31335012
TIN 2020834486
Numer VAT SK2020834486
Data utworzenia 27 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AT - SOLID
Údolná 11
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 837 €
Zysk -259 522 €
Kapitał 1 750 043 €
Kapitał własny 204 189 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263810343
Telefon(y) kom. 0918636363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,297,343
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 350,856
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 350,856
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 67,757
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 283,099
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 933,249
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 870,137
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 201,314
3. Produkty (123) - /194/ 668,823
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,792
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,792
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,320
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,224
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,096
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,238
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 206
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 13,032
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,297,343
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,332
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 214,068
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,944
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,944
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,127
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 109,231
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,358
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -259,522
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,344,049
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,271,939
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,569
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,270,370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 71,010
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 52,115
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,115
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 412
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,507
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,629
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,025
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,322
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,626
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 8,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,837
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 109,167
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 165,875
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -330,733
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 93,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,728
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 288,348
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,831
D. Usług (účtová grupa 51) 86,290
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,296
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,057
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,682
4. Koszty społeczne (527, 528) 557
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,121
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,830
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,830
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 56,587
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,733
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -248,511
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -188,812
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,072
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,435
2. Pozostałe koszty (562A) 9,435
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 637
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,051
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -258,562
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -259,522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015