Utwórz fakturę

WIDE MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Nazwa firmy WIDE MEDIA
PIN 31335101
TIN 2020914786
Numer VAT SK2020914786
Data utworzenia 29 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 275 213 €
Zysk 75 583 €
Kapitał 182 918 €
Kapitał własny -620 648 €
Dane kontaktowe
E-mail office@widemedia.sk
Telefon(y) 0903767121
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 158,942
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 158,942
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 158,942
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 338,578
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 221,921
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 43,296
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,302
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,298
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 497,520
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -514,078
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,506,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,096,301
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 75,583
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,011,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 40,082
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 36,660
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 922,422
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,315
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,323
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,798
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 878,986
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,298
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 275,213
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,809
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 244,825
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,667
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 912
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 189,171
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 12,205
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,461
C. Usług (účtová grupa 51) 111,085
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,664
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 327
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,401
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 86,042
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 84,883
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 9,499
M. Koszty oprocentowania (562) 2,490
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,009
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -9,499
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 76,543
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 75,583
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016