Utwórz fakturę

Pharma MKL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Pharma MKL
PIN 31335349
Data utworzenia 03 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pharma MKL
Nám. SNP 3
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 €
Zysk -11 249 €
Kapitał 70 393 €
Kapitał własny -149 182 €
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 63,429
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,569
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,569
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,569
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,804
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,760
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,137
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,137
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 623
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 56
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 63,429
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -160,432
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -156,154
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 287,880
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -444,034
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,249
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 223,861
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 223,861
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,926
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,926
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 197,705
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,076
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 227
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,927
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,181
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 796
D. Usług (účtová grupa 51) 1,301
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 230
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,854
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,854
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,179
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,097
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,070
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 424
2. Pozostałe koszty (562A) 424
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,646
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,070
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,249
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,249
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016