Utwórz fakturę

SLOVGEOTERM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVGEOTERM
PIN 31335365
TIN 2020314890
Numer VAT SK2020314890
Data utworzenia 29 październik 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVGEOTERM
Palisády 39
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 555 081 €
Zysk 1 087 €
Kapitał 267 314 €
Kapitał własny 230 301 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.slovgeoterm.sk
Telefon(y) +421254417741
Nr(y) faksu 0254417741
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 444,067
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,086
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,359
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,359
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,172
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,172
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 26,555
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 26,555
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 412,497
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 237,116
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,316
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,561
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,755
2. Wartość netto kontraktu (316A) 224,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 175,381
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,717
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 173,664
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 484
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 444,067
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,049
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 92,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 92,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 56,378
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 25,392
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 25,392
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 724
2. Inne fundusze (427, 42X) 724
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -84,492
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -84,492
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 352,018
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 127
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 127
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,341
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 335,027
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,375
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,652
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,023
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,419
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,872
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,550
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,550
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 554,920
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 555,081
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 554,920
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 551,517
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 83,796
D. Usług (účtová grupa 51) 347,942
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 114,153
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,458
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,336
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,359
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 762
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,210
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,210
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 654
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,564
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 123,182
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 747
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 614
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 614
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 120
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 342
O. Walutowe straty (563) 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 296
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 405
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,087
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016