Utwórz fakturę

TCHIBO SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 31.05.2016
Basic information
Nazwa firmy TCHIBO SLOVENSKO
PIN 31335632
TIN 2020291273
Numer VAT SK2020291273
Data utworzenia 06 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TCHIBO SLOVENSKO
Prievozská 4
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 122 319 €
Zysk 537 338 €
Kapitał 9 802 383 €
Kapitał własny 5 764 412 €
Dane kontaktowe
E-mail info@tchibo.sk
witryna internetowa http://www.tchibo.sk
Telefon(y) +421248227111
Date of updating data: 31.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,287,887
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,202,484
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,021
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,021
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,201,463
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 596,491
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 269,912
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 335,060
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,019,795
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 711,955
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 711,955
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 190,300
8. Podatek odroczony należności (481A) 190,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,639,340
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,835,427
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,835,427
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,727,279
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,377
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,257
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,478,200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,864
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,445,336
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 65,608
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 65,608
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,287,887
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,301,750
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 473,465
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 473,465
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 662,883
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 48,895
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 48,895
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,579,169
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,579,169
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 537,338
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,858,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,147
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,147
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 229,659
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 229,659
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,072,455
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,501,306
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,501,306
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 89,658
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 57,506
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 399,748
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,237
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 545,785
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 183,778
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 362,007
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 127,808
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 127,808
Date of updating data: 31.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,110,546
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,122,319
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,110,546
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,394
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,379
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,285,431
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,998,119
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 967,222
D. Usług (účtová grupa 51) 6,992,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,849,255
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,323,035
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 487,582
4. Koszty społeczne (527, 528) 38,638
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 58,811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 289,530
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 289,530
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,053
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,874
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111,881
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 836,888
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,161,913
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,381
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,053
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,053
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 328
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 108,610
O. Walutowe straty (563) 1,741
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 106,869
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -105,229
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 731,659
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 194,321
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 231,581
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -37,260
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 537,338
Date of updating data: 31.05.2016
Date of updating data: 31.05.2016