Utwórz fakturę

MAMUT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAMUT
PIN 31336094
TIN 2020358813
Numer VAT SK2020358813
Data utworzenia 17 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAMUT
Cintorínska 32
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 087 324 €
Zysk 157 736 €
Kapitał 6 769 934 €
Kapitał własny 5 431 855 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252920493, +421252920494
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,453,859
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,837,959
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 68
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 68
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,976,935
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 567,383
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,189,910
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 122,415
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,480
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 83,747
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 860,956
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 860,956
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 602,455
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,685
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,484
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 149
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 552,137
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,263
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 549,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,445
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,918
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,527
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,453,859
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,413,773
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 290,279
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,925,925
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,925,925
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 157,736
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,032,336
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 960,537
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,191
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 958,346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 68,037
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 28,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,485
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,239
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,695
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,844
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,832
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,942
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,762
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,762
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,750
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,819,442
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,087,324
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,079,576
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932,060
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 93,826
D. Usług (účtová grupa 51) 152,133
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 209,549
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 161,225
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 45,125
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,199
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,689
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 412,247
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 412,247
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,616
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 155,264
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 833,617
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 732,118
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 731,409
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 731,409
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 709
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 709
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 693,174
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 689,991
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,751
2. Pozostałe koszty (562A) 1,751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,432
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 38,944
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 194,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,472
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,472
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 157,736
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015