Utwórz fakturę

de ADDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Nazwa firmy de ADDA
PIN 31336400
TIN 2020326352
Numer VAT SK2020326352
Data utworzenia 25 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba de ADDA
Stará Vajnorská 27/a
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 935 584 €
Zysk 7 066 €
Kapitał 1 457 841 €
Kapitał własny 645 224 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244634749, 0244456472
Nr(y) faksu 0244453260
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,538,840
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,021,717
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,021,717
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 210,321
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 688,794
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 122,602
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 516,479
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 136,436
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 87,386
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 49,050
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 107,392
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,099
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,099
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 106,293
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 310,591
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 303,448
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,448
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,143
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -37,940
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -905
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -37,035
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 644
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 644
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,538,840
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 651,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 72,746
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 72,746
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,196
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,162
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,162
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 563,046
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 621,991
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,945
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,066
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 711,826
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 432,353
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 12,050
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 12,050
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,239
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 418,064
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 36,105
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 243,202
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 155,448
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,448
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,944
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,266
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,991
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,358
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,195
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 166
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 166
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 175,798
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 175,798
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 886,534
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 935,584
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 871,573
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 49,050
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,361
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 891,825
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 290,224
D. Usług (účtová grupa 51) 239,519
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 277,005
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 199,587
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 68,318
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,100
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,988
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,276
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,813
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 43,759
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 390,880
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 33,813
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,541
2. Pozostałe koszty (562A) 31,541
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33,813
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,066
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016