Utwórz fakturę

BRENNTAG SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy BRENNTAG SLOVAKIA
PIN 31336884
TIN 2020293561
Numer VAT SK2020293561
Data utworzenia 26 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 656 167 €
Zysk 639 049 €
Kapitał 15 282 941 €
Kapitał własny 6 894 036 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,388,937
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,596,281
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,331
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,939
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,392
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,586,950
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 307,621
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,956,452
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 908,271
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 166,592
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 111,214
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 136,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,729,071
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,085,460
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,051,653
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 33,807
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,481,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,398,449
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,532
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,308,917
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,656
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,321
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 162,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,714
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 153,471
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 63,585
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 57,959
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,626
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,388,937
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,479,592
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,218,184
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,218,184
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 104,780
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 421,818
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,095,761
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 639,049
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,909,345
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 825,103
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 825,103
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,550
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,550
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,717,813
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,066,449
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,332
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,400
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,749,717
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,216,162
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 110,942
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 73,485
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,555
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 2,220
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 230,684
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 38,539
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 192,145
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,122,195
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 33,656,154
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,656,167
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 33,198,059
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 397,389
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,319
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,699,112
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,497,235
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 440,439
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 8,521
D. Usług (účtová grupa 51) 2,193,636
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,642,228
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,913,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 642,208
4. Koszty społeczne (527, 528) 86,714
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50,936
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 603,939
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 603,939
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 67,603
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 194,575
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 957,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,455,617
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 181,827
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 90,045
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 91,769
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 291,330
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 68,850
2. Pozostałe koszty (562A) 68,850
O. Walutowe straty (563) 88,637
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 116,387
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,456
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -109,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 847,552
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 208,503
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 223,920
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -15,417
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 639,049
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016