Utwórz fakturę

HYDROCOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HYDROCOOP
PIN 31336949
TIN 2020300040
Numer VAT SK2020300040
Data utworzenia 03 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HYDROCOOP
Dobšinského 32
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 664 975 €
Zysk 3 597 €
Dane kontaktowe
E-mail hydrocoop@hydrocoop.sk
Telefon(y) 0245640927, 0245522116
Nr(y) faksu 0245640927
Date of updating data: 14.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 551,374
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 66,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,895
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 66,895
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 470,228
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 78,652
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 78,652
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,232
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 34,232
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,232
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 275,366
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 275,011
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,011
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 235
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,978
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,104
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,874
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,251
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 283
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,035
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 551,374
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,214
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,585
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,585
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,854
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,973
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,973
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 53,205
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,205
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,597
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,361
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,017
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 81
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 39,263
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 313,113
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,594
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,594
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 208,184
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,500
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,101
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,721
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,013
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,886
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,385
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,501
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 800
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 800
Date of updating data: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 664,991
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 664,975
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 662,374
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -10,764
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,783
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,582
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 640,371
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,398
D. Usług (účtová grupa 51) 228,438
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 351,302
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 246,594
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,079
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,629
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,356
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,651
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,651
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,820
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,046
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,604
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 400,774
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,141
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,813
2. Pozostałe koszty (562A) 1,813
O. Walutowe straty (563) 114
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,478
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,597
Date of updating data: 14.12.2016
Date of updating data: 14.12.2016