Utwórz fakturę

NONO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.08.2016
Basic information
Nazwa firmy NONO
PIN 31337066
TIN 2020319037
Numer VAT SK2020319037
Data utworzenia 30 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NONO
Záhradnícka 6
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 339 901 €
Zysk 4 618 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.nono.sk
Telefon(y) +421243429674
Telefon(y) kom. +421903761130
Nr(y) faksu 0243423106
Date of updating data: 19.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 393,690
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,681
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,681
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 376,267
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 275,325
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 275,325
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,169
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,382
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,382
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,787
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,773
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68,662
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 111
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 742
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 407
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 335
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 393,690
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,979
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 70,500
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 700
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,839
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,839
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,618
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,752
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 947
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 947
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 334,332
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,131
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,131
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 246,746
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,295
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 747
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,413
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,272
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 959
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 959
Date of updating data: 19.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 318,497
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 339,901
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 86,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 232,001
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,404
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,936
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 92,613
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,608
D. Usług (účtová grupa 51) 206,731
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,517
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,299
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,106
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 434
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,337
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,337
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 696
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,965
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,545
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 80
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,467
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60
2. Pozostałe koszty (562A) 60
O. Walutowe straty (563) 15
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,392
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,387
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,618
Date of updating data: 19.08.2016