Utwórz fakturę

SLOVENERGO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVENERGO
PIN 31337091
TIN 2020314912
Numer VAT SK2020314912
Data utworzenia 07 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVENERGO
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 436 068 €
Zysk 165 476 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255645538, +421255645537, +421255645530
Nr(y) faksu 0255645538
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,181,111
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,266
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,266
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 12,834
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 82,432
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,078,080
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 445,836
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 445,836
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,552,290
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,397,058
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,397,058
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,332
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 101,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,954
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,292
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,662
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,765
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 15
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,728
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,181,111
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 885,259
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,282
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,282
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 530,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 530,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,476
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,295,852
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,904
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,029
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,875
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,389
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 10,389
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,510,200
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,381,938
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,381,938
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,980
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,434
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,735
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,113
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 29,859
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,859
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,736,500
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,027,986
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,436,068
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,777,988
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 249,998
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 367,653
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,429
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,140,693
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,914,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,340
D. Usług (účtová grupa 51) 698,435
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 180,765
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 131,984
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 300
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,239
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,242
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,328
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,718
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 43,718
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -15,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 153,252
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 73,792
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,118
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 295,375
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 393,266
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,263
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 157
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 157
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,106
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72,791
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 50,123
2. Pozostałe koszty (562A) 50,123
O. Walutowe straty (563) 8,309
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,359
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61,528
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 233,847
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 68,371
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 68,371
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 165,476
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015