Utwórz fakturę

IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Nazwa firmy IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
PIN 31337147
TIN 2020300337
Numer VAT SK7020000405
Data utworzenia 07 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IBM Slovensko, - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
Mlynské Nivy 49
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 840 864 €
Zysk 10 016 901 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0800100003, 0249541111, 0249748001
Nr(y) faksu 0249541122
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,413,007
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,719,858
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,656
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 20,656
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,690,239
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 936,845
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,730,162
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 23,232
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,963
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,963
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,205,055
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,460
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,460
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,051,538
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,638,379
8. Podatek odroczony należności (481A) 413,159
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50,389,907
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 39,342,107
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,785,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,556,361
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,727,548
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,126,123
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,194,129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 752,150
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 742,525
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,488,094
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,115,418
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 372,676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,413,007
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,965,730
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,314,081
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,314,081
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 974,982
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 974,982
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,659,766
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,659,766
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,016,901
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,903,803
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,340,542
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 7,237,454
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 7,237,454
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 103,088
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 765,831
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 765,831
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,711,301
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 14,725,681
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,725,681
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 15,782,483
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,571,501
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 948,430
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682,401
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 805
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,086,129
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 570,690
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,515,439
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,543,474
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 87,060
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 4,829,686
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,626,728
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 153,208,233
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 151,840,864
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,561,423
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119,788,676
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 134,185
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,356,580
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,043,256
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30,980,384
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,311,331
D. Usług (účtová grupa 51) 76,369,553
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,685,712
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,925,606
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 15,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,107,193
4. Koszty społeczne (527, 528) 637,913
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,817,416
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,817,416
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 275,283
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 65,702
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,537,875
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,797,608
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,688,831
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,750,666
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,300,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 6,300,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,367,369
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,367,369
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 83,297
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,276,414
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 493,854
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 493,854
O. Walutowe straty (563) 741,233
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 41,327
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 6,474,252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,271,860
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,254,959
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,307,633
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -52,674
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,016,901
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016