Utwórz fakturę

MERCK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.10.2016
Basic information
Nazwa firmy MERCK
PIN 31338101
TIN 2020333678
Numer VAT SK2020333678
Data utworzenia 26 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERCK
Dvořákovo nábrežie 4
81006
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 612 487 €
Zysk 766 223 €
Kapitał 14 803 111 €
Kapitał własny 10 053 703 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakia@merckgroup.com
Telefon(y) 0444391158, 0249267111, 0249267222, 0249267276
Telefon(y) kom. 0905624286
Nr(y) faksu 0249267777
Date of updating data: 18.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,641,305
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 436,500
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 436,500
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 308,804
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 127,696
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,092,304
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,437,900
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,437,900
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 210,638
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 210,638
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,435,350
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,014,110
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,014,110
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 2,412,062
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,178
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,008,416
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 767
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,007,649
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 112,501
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 112,501
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,641,305
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,624,310
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,494,544
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,494,544
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 230,414
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 249,454
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 249,454
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,883,675
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,883,675
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 766,223
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,995
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37,232
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37,232
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 56,511
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 56,511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 829,654
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 265,485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 265,485
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 564,108
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,066,011
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 92,048
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 973,963
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,587
Date of updating data: 18.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,833,871
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,612,487
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,612,528
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,221,343
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,777,916
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,208,633
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,769,437
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 235,160
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -7,700
D. Usług (účtová grupa 51) 3,775,335
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,160,942
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,117,502
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 882,653
4. Koszty społeczne (527, 528) 160,787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 103
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,410
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,410
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,946
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,403,854
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,061,639
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 79
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 79
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 148
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 20,035
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,469
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 8,469
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 393
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,173
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,808
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,384,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 617,823
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 640,657
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -22,834
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 766,223
Date of updating data: 18.10.2016
Date of updating data: 18.10.2016