Utwórz fakturę

Zero - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Zero
PIN 31338682
TIN 2020328794
Numer VAT SK2020328794
Data utworzenia 23 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Zero
Staré Grunty 16
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 226 915 €
Zysk -26 584 €
Kapitał 648 288 €
Kapitał własny 265 302 €
Dane kontaktowe
E-mail zero@zero.sk
witryna internetowa http://www.zero.sk
Telefon(y) +421248207311
Nr(y) faksu 0248207316
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 482,331
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,072
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,072
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,072
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 474,799
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,047
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 18,840
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 62
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 145
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 59,854
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 57,882
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,882
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,972
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 395,898
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,089
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 394,809
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,460
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,460
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 482,331
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 198,180
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,673
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,673
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 213,452
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 333,647
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -120,195
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,584
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 284,151
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,022
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,022
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 273,164
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 255,541
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 255,541
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,976
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,058
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,732
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,857
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,965
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,965
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,227,776
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,226,915
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,019,634
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 55,653
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 152,489
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -954
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,249,259
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 863,164
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 64,273
D. Usług (účtová grupa 51) 172,411
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 136,134
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 98,280
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,516
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,338
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,523
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,024
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,024
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,730
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,344
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 126,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 633
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 104
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 104
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 529
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,975
O. Walutowe straty (563) 1,199
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 776
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,342
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,686
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,898
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,898
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015