Utwórz fakturę

N O V - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy N O V
PIN 31338895
TIN 2020343380
Numer VAT SK2020343380
Data utworzenia 30 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba N O V
Antolská 3721/4
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 530 868 €
Zysk 44 983 €
Kapitał 4 027 112 €
Kapitał własny 527 977 €
Dane kontaktowe
E-mail info@nov.sk
Telefon(y) 0243633951
Nr(y) faksu 0243291621
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,406,428
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 554,218
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 42,400
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 38,463
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,937
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 507,814
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 97,197
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 337,998
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 72,619
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,004
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 4,004
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,846,190
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 59,028
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,261
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 45,767
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,202,034
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,965,228
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,965,228
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 159,913
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,386
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 53,507
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,585,128
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 755
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,584,373
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,020
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,020
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,406,428
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,725
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,028
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,028
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,411
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,983
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,264,360
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73,909
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 19,538
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,657
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 43,714
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 239,636
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,669,598
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,592,588
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,592,588
2. Wartość netto kontraktu (316A) 1,887,887
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 69,063
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,498
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,736
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,826
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 56,017
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 56,017
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 11,343
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 11,343
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,531,377
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,530,868
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,681,017
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,470
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,742,242
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 79,983
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,420,142
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,098,692
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 560,940
D. Usług (účtová grupa 51) 2,653,391
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 973,111
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 706,891
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 249,142
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,078
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,995
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,123
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,123
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,017
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,179
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,694
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 110,726
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,116,706
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 488
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 488
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52,589
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,861
2. Pozostałe koszty (562A) 38,861
O. Walutowe straty (563) 3,809
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,919
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,082
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,644
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,661
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,661
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,983
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016