Utwórz fakturę

Centrálny depozitár cenných papierov SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Nazwa firmy Centrálny depozitár cenných papierov SR
PIN 31338976
TIN 2020312833
Numer VAT SK2020312833
Data utworzenia 22 grudzień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Centrálny depozitár cenných papierov SR
ul. 29.
81480
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 196 898 €
Zysk 662 828 €
Kapitał 23 579 838 €
Kapitał własny 5 536 867 €
Dane kontaktowe
E-mail info@cdcp.sk
Telefon(y) 0259395939, 0259395124
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,734,990
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,446,406
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,202,886
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 428,855
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 15,531
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 2,758,500
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,242,281
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 431,521
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,652,382
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,118
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 109,260
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,239
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,239
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,186,753
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,956
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,956
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 816,155
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,547
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,547
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,556
8. Podatek odroczony należności (481A) 772,052
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,562,997
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,142,647
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,142,647
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 395,332
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,018
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,804,645
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,322
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,798,323
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101,831
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 46,547
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 55,284
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,734,990
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,199,695
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,489,304
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,489,304
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 180,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 180,780
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,942
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,942
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -143
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -143
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,135,016
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,135,016
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 662,828
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,452,118
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 152,438
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,442
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 149,996
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 17,224,862
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 17,224,862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,638,036
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 531,163
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 531,163
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 100,851
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 53,579
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 885,279
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,164
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 436,418
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 49,844
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 386,574
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 364
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 83,177
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,504
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 57,858
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 14,815
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,594,518
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,196,898
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,594,518
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,905
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,597,475
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,110,975
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 105,993
D. Usług (účtová grupa 51) 2,775,823
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,106,695
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,421,428
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 62,311
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 519,288
4. Koszty społeczne (527, 528) 103,668
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 116,657
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 677,654
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 677,654
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,077
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -250,811
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,577,887
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,085,923
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,712,702
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,593
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 9,529
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 9,529
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 141,023
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 141,023
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62,088
O. Walutowe straty (563) 898
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61,190
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 88,505
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,174,428
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 511,600
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 639,968
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -128,368
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 662,828
Date of updating data: 15.03.2016
Date of updating data: 15.03.2016