Utwórz fakturę

KOMAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOMAX
PIN 31339336
TIN 2020319125
Numer VAT SK2020319125
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOMAX
Francisciho 20
08001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 396 €
Zysk -5 671 €
Kapitał 73 454 €
Kapitał własny -157 491 €
Dane kontaktowe
E-mail komax@slovanet.sk
Telefon(y) 0517724288, 0517581751
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 60,954
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,377
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,377
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,377
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,628
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,456
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,456
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,320
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 32,175
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,175
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,751
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,394
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,852
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 148
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,704
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,949
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,949
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 60,954
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -163,162
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,236
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,236
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,766
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,766
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -182,493
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,592
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -196,085
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,671
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 224,116
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,148
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,148
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 219,724
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 217,438
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,438
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 778
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -378
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 350
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,536
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,244
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,244
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,916
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,396
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,916
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,832
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,469
D. Usług (účtová grupa 51) 5,437
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,444
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,900
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,544
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 294
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,327
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,327
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 44,404
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,745
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 712
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,436
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,010
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 276
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 276
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -275
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,711
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,671
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015