Utwórz fakturę

GAVKUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GAVKUM
Stan Zniszczono
PIN 31339395
TIN 2020342379
Numer VAT SK2020342379
Data utworzenia 16 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GAVKUM
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 907 968 €
Zysk -83 608 €
Kapitał 596 073 €
Kapitał własny -35 857 €
Dane kontaktowe
E-mail gavkum@gavkum.sk
Telefon(y) 0252637869, 0255410506
Telefon(y) kom. +421903142607, +421903410447, +421903660104, +421903670574, +421903717168, +421903727011, +421903930081, +421911105114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 508,006
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,570
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,570
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,570
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 491,227
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 20,623
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 20,623
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,623
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 467,171
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 440,855
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,855
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 26,316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,433
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,944
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 489
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,209
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,209
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 508,006
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,464
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,160
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,160
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -83,607
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 627,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,859
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,380
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 9,479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 603,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 487,646
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,853
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,793
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,532
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,817
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,187
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,153
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,276
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,276
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 487,669
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 907,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 487,669
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 265,897
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,402
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 990,810
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 125,438
D. Usług (účtová grupa 51) 652,583
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 122,471
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 88,189
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,310
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,972
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,908
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,889
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,889
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,725
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,796
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -82,842
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -290,352
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,240
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 380
2. Pozostałe koszty (562A) 380
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 853
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,235
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -84,077
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -469
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -469
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -83,608
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015