Utwórz fakturę

sanofi-aventis Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy sanofi-aventis Slovakia
PIN 31339450
TIN 2020299116
Numer VAT SK7020000240
Data utworzenia 05 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba sanofi-aventis Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 116 332 953 €
Zysk 141 935 €
Kapitał 54 033 366 €
Kapitał własny 6 221 173 €
Dane kontaktowe
E-mail eleonora.petroova@sanofi.com
Telefon(y) 0233100210
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 49,187,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,168
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,168
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,168
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 49,170,517
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 25,965,410
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 25,965,410
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 449,761
8. Podatek odroczony należności (481A) 449,761
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,545,654
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,429,044
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,952,091
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,476,953
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116,610
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 209,692
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 209,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,611
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,611
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 49,187,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,363,108
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 233,487
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 233,487
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,931
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 28,996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 28,996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,943,759
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,943,759
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,935
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,824,188
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,301
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 10,301
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,333,272
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,666,242
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,654,400
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,842
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 29,617,283
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,382
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,118
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,035,155
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,480,615
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 205,355
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,275,260
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 116,332,953
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 116,332,953
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 111,018,951
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,088,170
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,225,832
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,251,111
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 110,156,538
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,656
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 746,705
D. Usług (účtová grupa 51) 1,552,307
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 227,178
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 159,020
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,342
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,816
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 247
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,276
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,557,204
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,081,842
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,641,915
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 61
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116,325
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 85,804
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 85,804
O. Walutowe straty (563) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 30,486
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116,264
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 965,578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 823,643
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 384,778
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 438,865
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 141,935
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016