Utwórz fakturę

KUEHNE + NAGEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KUEHNE + NAGEL
PIN 31339603
TIN 2020301327
Numer VAT SK2020301327
Data utworzenia 07 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUEHNE + NAGEL
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 639 720 €
Zysk 240 078 €
Kapitał 5 796 017 €
Kapitał własny 2 040 190 €
Dane kontaktowe
E-mail info@kuehne-nagel.com
witryna internetowa http://www.kuehne-nagel.sk;http://www.kuehne-nagel.com
Telefon(y) +421243633395
Telefon(y) kom. +421918222551, +421915970274
Nr(y) faksu 0232409550
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,206,963
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 204,178
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 204,178
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 48,629
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 155,549
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,577,847
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 588,292
8. Podatek odroczony należności (481A) 588,292
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,978,121
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,366,542
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,798
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,333,744
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,577,907
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,672
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,434
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,434
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 424,938
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 424,938
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,206,963
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,547,233
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 470,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 470,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 94,232
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 94,232
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 742,923
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 742,923
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 240,078
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,553,182
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,564,482
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,922,212
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,547
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,711,665
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 144,331
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 95,796
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 402,143
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,988,700
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,267
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,941,433
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 106,548
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 106,548
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,330,689
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 44,639,720
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,330,689
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,981
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,220,401
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 275,592
D. Usług (účtová grupa 51) 38,539,614
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,787,163
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,822,338
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 840,130
4. Koszty społeczne (527, 528) 124,695
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 707
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,127
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,127
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 51,584
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,468,614
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 419,319
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,515,483
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,426
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,426
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,066
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18
2. Pozostałe koszty (562A) 18
O. Walutowe straty (563) 6,751
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,297
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,640
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 404,679
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 164,601
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 515,793
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -351,192
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 240,078
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016