Utwórz fakturę

KOVINTRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Nazwa firmy KOVINTRADE
PIN 31339638
TIN 2020303626
Numer VAT SK2020303626
Data utworzenia 06 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOVINTRADE
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 868 286 €
Zysk 10 972 €
Kapitał 1 381 632 €
Kapitał własny 327 764 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254793834, +421254773123, +421254773145
Telefon(y) kom. +421911785040
Nr(y) faksu 0254776745
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,507,347
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,228
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51,228
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,228
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,268,814
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 222,425
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 979
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 221,446
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,870
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,870
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,870
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,010,220
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,005,463
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,005,463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,757
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,299
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,455
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,844
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 187,305
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,846
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 178,459
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,507,347
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,725
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 270,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 270,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 27,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 27,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 753
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 753
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,972
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,198,622
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 52
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 705,347
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 669,522
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 669,522
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,889
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,492
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,689
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,755
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,695
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,695
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 491,528
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,856,832
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,868,286
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,374,892
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 481,940
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,350
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,104
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,840,823
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,887,510
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,200
D. Usług (účtová grupa 51) 677,174
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 208,149
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 151,125
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,563
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,461
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,065
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,874
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,874
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,988
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 337
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,526
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,463
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 258,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,026
2. Pozostałe koszty (562A) 13,026
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,485
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,526
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,937
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -2,035
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,915
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,972
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016