Utwórz fakturę

LIPTAK & Co - MERKURIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Nazwa firmy LIPTAK & Co - MERKURIA
PIN 31339867
TIN 2020336362
Numer VAT SK2020336362
Data utworzenia 14 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIPTAK & Co - MERKURIA
Pekná cesta 13
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 33 003 €
Zysk -2 006 €
Kapitał 147 481 €
Kapitał własny -78 357 €
Dane kontaktowe
E-mail pius@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0244884003
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 119,258
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 110,602
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 110,602
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 96,083
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,519
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,922
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,137
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,137
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,137
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,785
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,294
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,491
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 734
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 119,258
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,152
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,578
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,578
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,084
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 370
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 370
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 114,714
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,072
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,072
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 89,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,582
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,392
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,994
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,994
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,456
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 33,003
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,456
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,547
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,885
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,544
D. Usług (účtová grupa 51) 1,534
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,543
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,264
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,264
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 118
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 24,378
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,165
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,074
2. Pozostałe koszty (562A) 1,074
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 91
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,164
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,046
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,006
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015