Utwórz fakturę

PRESPOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Nazwa firmy PRESPOR
PIN 31340326
TIN 2020430753
Numer VAT SK2020430753
Data utworzenia 21 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESPOR
Turbínova 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 011 970 €
Zysk 25 534 €
Kapitał 11 559 913 €
Kapitał własny 9 620 904 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249203251
Telefon(y) kom. +421911567662
Nr(y) faksu 0249203232
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,956,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,504,260
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,580,000
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,715,914
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,244,998
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 619,088
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,924,260
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,924,260
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,423,889
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,242,293
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,636
3. Produkty (123) - /194/ 43,147
4. Zwierzęta (124) - /195/ 33
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,178,051
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 14,426
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 797,159
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 788,361
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 788,361
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,798
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,384,437
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,027
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,352,410
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,219
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 292
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,568
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 19,359
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,956,368
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,940,511
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 667,863
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 667,863
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,786
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,786
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,179,332
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,179,332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,534
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,975,507
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,721
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15,868
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,485
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,368
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,878,144
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 433,182
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,182
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,252,738
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,856
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 47,982
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,781
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,605
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 72,642
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 59,250
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,392
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40,350
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,721
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,629
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,014,964
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,011,970
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,752,741
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 505,530
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 756,693
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -41,262
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,361
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,907
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,942,838
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,546,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 646,502
D. Usług (účtová grupa 51) 686,555
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,414,964
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,027,785
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 338,931
4. Koszty społeczne (527, 528) 48,248
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 120,857
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 451,191
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 451,191
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,302
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 37,307
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,292
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 69,132
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,093,777
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 332
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 115
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 115
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 217
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,101
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 509
2. Pozostałe koszty (562A) 509
O. Walutowe straty (563) 1,988
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 33,604
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -35,769
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,363
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,829
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 43,997
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -36,168
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,534
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016