Utwórz fakturę

Coca-Cola HBC Slovenská republika - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Coca-Cola HBC Slovenská republika
PIN 31340628
TIN 2020342280
Numer VAT SK2020342280
Data utworzenia 25 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Coca-Cola HBC Slovenská republika
Tuhovská 1, P.O. Box 37
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 970 237 €
Zysk 937 029 €
Kapitał 42 435 029 €
Kapitał własny 24 312 855 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249263111, 49263111
Date of updating data: 20.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,969,059
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,790,095
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 11,565
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 11,565
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,774,214
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 52,230
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,878,213
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,843,771
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,316
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 4,316
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,276,146
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,071,498
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,425,065
3. Produkty (123) - /194/ 733,320
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,913,113
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,092,678
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,600,131
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,600,131
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,492,547
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,600,029
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,003,938
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,455,406
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,548,532
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 14,349,379
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 246,712
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 23,633
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 23,633
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 488,308
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,917
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 466,391
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 902,818
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 17,498
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 52,139
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 833,181
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,969,059
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,690,376
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 88,543,285
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 88,543,285
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 653,114
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 653,114
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -60,443,052
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -60,443,052
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 937,029
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,278,683
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 30,322
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 30,322
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,007,718
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,281,790
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,632,402
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,649,388
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 210,347
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 167,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,323,453
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,919
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,240,643
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 116,731
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,123,912
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 0
Date of updating data: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,285,042
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,970,237
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 48,905,297
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 39,418,860
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,163,263
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 478,075
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 3,270,617
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,845,943
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 888,182
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,651,070
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 32,530,030
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,235,827
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 525,981
D. Usług (účtová grupa 51) 17,954,601
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,386,099
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,033,395
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,721,392
4. Koszty społeczne (527, 528) 631,312
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 121,922
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,389,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,382,851
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 6,461
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,653,011
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 63,277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,791,010
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,319,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,989,673
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 66,240
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 63,497
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 63,497
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,743
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,736
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16
2. Pozostałe koszty (562A) 16
O. Walutowe straty (563) 4,623
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,097
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 37,504
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,356,671
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 419,642
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,675,407
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,255,765
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 937,029
Date of updating data: 20.10.2016
Date of updating data: 20.10.2016