Utwórz fakturę

TIPOS, národná lotériová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TIPOS, národná lotériová
PIN 31340822
TIN 2020341455
Numer VAT SK2020341455
Data utworzenia 28 styczeń 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TIPOS, národná lotériová
Brečtanová 1
83007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 423 873 871 €
Zysk 7 299 828 €
Kapitał 55 770 492 €
Kapitał własny 13 712 347 €
Dane kontaktowe
E-mail info@tipos.sk
Telefon(y) 0259419111, 0376522880, 0484136670, 0254791572, 0254791576, 054754791573, 05479157354791573, 18177,
Nr(y) faksu 0254791576, 0417002981, 0556335055
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,610,329
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,790,055
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 852,690
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 197,438
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 636,206
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 19,046
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,243,524
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 317,220
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 489,160
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 425,756
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,388
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,693,841
9. Rachunków w bankach tymczasowej obowiązki dłużej niż jeden rok (22XA) 3,693,841
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,018,844
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 564,242
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 564,242
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,824,536
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,824,503
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,935,169
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,918,015
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,918,015
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 156
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,998
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,694,897
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 65,068
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,629,829
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,801,430
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,976
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,050,472
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 748,982
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,610,329
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,185,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 365,133
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 365,133
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,420,193
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,420,193
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,921,766
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,921,766
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 178,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,529,246
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -68,350,361
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,299,828
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,220,043
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,070,851
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 7,976,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 94,851
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 23,537
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 23,537
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,618,140
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,601,269
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,601,269
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,014,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 184,747
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 172,112
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,570
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,037,442
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,507,515
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 131,307
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,376,208
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 18,204,481
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 87,731
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 16,785,520
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,331,230
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 423,911,848
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 423,873,871
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 423,687,349
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,217
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,926,366
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,312,246
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 229,246
D. Usług (účtová grupa 51) 48,147,619
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,923,259
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,581,143
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 112,957
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,104,564
4. Koszty społeczne (527, 528) 124,595
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,837,499
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 586,267
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 586,267
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 159,293
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 323,730,937
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,947,505
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 373,998,238
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,518
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37,977
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37,977
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 541
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 350,704
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 80
2. Pozostałe koszty (562A) 80
O. Walutowe straty (563) 1,527
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349,097
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -312,186
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,635,319
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,335,491
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,482,143
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -146,652
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,299,828
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017