Utwórz fakturę

ROBIN LOOK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy ROBIN LOOK
PIN 31341179
TIN 2020294859
Numer VAT SK2020294859
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROBIN LOOK
Gagarinova 7/B
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 047 201 €
Zysk -93 135 €
Kapitał 714 885 €
Kapitał własny -124 172 €
Dane kontaktowe
E-mail cmo@cmo.sk
Telefon(y) kom. +421903716925
Nr(y) faksu 0243635451
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 624,143
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 155,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 155,687
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 147,081
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,606
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 458,126
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,902
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16,308
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 29,594
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 405,429
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 141,945
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 141,945
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 146,774
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 116,710
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,795
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,502
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,293
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,330
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,494
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 1,836
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 624,143
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -217,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 690
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -132,165
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,458
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -181,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -93,135
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 841,450
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 62,726
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 62,716
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 770,299
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 437,457
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 437,457
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,528
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 70,786
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 246,528
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,425
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,425
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,003,358
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,047,201
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 176,070
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 827,288
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,843
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,126,465
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 68,315
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 285,254
D. Usług (účtová grupa 51) 253,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 359,473
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 258,571
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 88,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,902
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,254
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 65,893
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 65,893
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,654
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -79,264
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 396,167
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,991
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,332
2. Pozostałe koszty (562A) 3,332
O. Walutowe straty (563) 330
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,329
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,991
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -90,255
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -93,135
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015