Utwórz fakturę

EVONA ELECTRONIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Nazwa firmy EVONA ELECTRONIC
PIN 31341357
TIN 2020336054
Numer VAT SK2020336054
Data utworzenia 04 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EVONA ELECTRONIC
Stará Vajnorská cesta 17
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 817 109 €
Zysk 527 646 €
Kapitał 9 247 423 €
Kapitał własny 6 446 163 €
Dane kontaktowe
E-mail evona@evona.sk
Telefon(y) 0484194166, 0484194167, 0484194328, 0244256424, 0244257549, 0244257333, 0244441633, 0244441635
Telefon(y) kom. 0905900003
Nr(y) faksu 0244641793
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,854,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,032,505
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 269,201
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 20,168
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 149,045
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 27,888
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 72,100
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,629,452
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 875,586
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 534,405
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 216,922
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,361
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,178
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 133,852
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 133,852
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,660,538
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,237,586
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,824,039
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 331,108
3. Produkty (123) - /194/ 79,747
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,692
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,320,516
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,100,036
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,100,036
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,072
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 189,408
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,102,436
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,192
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,064,244
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 161,760
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 74,005
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 87,755
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,854,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,406,707
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,672,302
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,597
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,597
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -140,088
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -72,395
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -67,693
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 323,611
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,185,716
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,862,105
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 527,646
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,425,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 155,644
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,387
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 141,257
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,230,796
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 801,591
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 801,591
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 363,441
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,875
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,417
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,764
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,708
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39,282
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,282
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 22,374
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 19,526
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,848
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,817,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,052
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 343,222
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,133,529
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 245,927
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 208,426
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 776,547
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 70,406
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,246,205
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 38,529
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,230,960
D. Usług (účtová grupa 51) 724,827
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 369,181
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,013
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 91,416
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,752
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,670
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 350,601
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 350,601
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 409,716
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 75,365
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,356
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 570,904
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 975,840
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,832
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 216
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 216
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12,616
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 34,126
O. Walutowe straty (563) 15,373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,753
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -21,294
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 549,610
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,670
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -11,706
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 527,646
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016