Utwórz fakturę

GEBRÜDER WEISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy GEBRÜDER WEISS
PIN 31341381
TIN 2020328948
Numer VAT SK2020328948
Data utworzenia 08 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 287 862 €
Zysk 358 772 €
Kapitał 16 316 848 €
Kapitał własny 11 699 536 €
Dane kontaktowe
E-mail sales.slovakia@gw-world.com
witryna internetowa http://www.gw-world.sk
Telefon(y) +421233066506, +42118208
Nr(y) faksu 0233066516, 0233066520
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,619,100
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,306,653
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,306,653
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,811,992
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 494,661
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,733,182
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,724
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,724
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,724
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,779,374
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,691,284
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,365
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,634,919
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85,957
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,133
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,951,084
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,569
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,941,515
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,579,265
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 110,923
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,468,342
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,619,100
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,896,742
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,427,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 358,772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,717,551
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 22,574
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 22,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,632,805
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,387,091
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,503
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,234,588
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 137,043
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 88,479
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,192
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 62,172
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,412
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,760
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,807
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,807
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,186,227
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,287,862
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,186,227
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,873
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 98,762
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,815,518
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 269,212
D. Usług (účtová grupa 51) 27,268,253
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,224,998
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,311,147
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 812,101
4. Koszty społeczne (527, 528) 101,750
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 65,965
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 745,631
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 745,631
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 249
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -30,202
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 472,344
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,648,762
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,304
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 52
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 52
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18,252
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,058
O. Walutowe straty (563) 15,776
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,282
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,754
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 458,590
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 99,818
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 99,818
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 358,772
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016