Utwórz fakturę

RELKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RELKO
PIN 31342159
TIN 2020315187
Numer VAT SK2020315187
Data utworzenia 12 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RELKO
Račianska 75, P.O. BOX 95
83008
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 505 722 €
Zysk 28 228 €
Kapitał 1 768 650 €
Kapitał własny 638 200 €
Dane kontaktowe
E-mail relko@relko.sk
Nr(y) faksu 0244460139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 857,166
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 494,480
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 62,187
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 62,187
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 432,293
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 893
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 292,090
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,310
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 360,557
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 29
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 29
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 334,507
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 334,038
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,038
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 254
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 215
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,021
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,234
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,787
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,129
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,129
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 857,166
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,428
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 578,300
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 25,013
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 25,013
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 28,842
2. Inne fundusze (427, 42X) 28,842
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -594
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -594
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,228
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,738
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 41,282
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 38,007
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,275
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 149,456
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 108,510
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,510
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,844
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,147
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 505,722
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 505,722
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 505,722
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 468,369
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,332
D. Usług (účtová grupa 51) 176,500
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 213,697
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,692
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,162
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,843
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,187
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 47,175
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 47,175
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 478
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 37,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 303,890
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 89
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 54
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 54
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 35
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,738
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,738
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,649
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,704
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,476
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,476
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,228
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015