Utwórz fakturę

HOSPIMED - Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Nazwa firmy HOSPIMED - Slovakia
PIN 31342311
TIN 2020328959
Numer VAT SK2020328959
Data utworzenia 08 February 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOSPIMED - Slovakia
Orenburská 44
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 797 558 €
Zysk -99 015 €
Kapitał 1 552 482 €
Kapitał własny 1 338 939 €
Dane kontaktowe
E-mail hospimed@hospimed.sk
witryna internetowa http://www.hospimed.sk
Telefon(y) +421245524924, +421245524922, +421245524923, +421245524925
Nr(y) faksu 0245524922
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,185,376
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,345
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,345
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 95,345
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,079,956
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 415,019
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 415,019
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 49,015
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 49,015
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 528,515
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 519,995
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,995
2. Wartość netto kontraktu (316A) 4,872
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,478
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 87,407
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,486
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 84,921
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,075
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,075
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,185,376
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 890,810
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 982,521
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 982,521
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -99,015
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,566
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,095
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,730
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 168
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 15,197
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 247,085
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 213,033
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 213,033
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,598
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,314
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,399
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,386
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,553
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,833
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 790,382
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 797,558
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 602,781
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 166,151
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,450
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 907,282
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 347,277
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 80,810
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -138
D. Usług (účtová grupa 51) 135,228
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 228,407
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 167,307
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,018
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,082
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,017
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,735
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,735
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 45,055
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,403
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,488
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -109,724
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 205,755
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 867
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 855
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,108
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 446
2. Pozostałe koszty (562A) 446
O. Walutowe straty (563) 1,105
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,241
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -110,965
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -11,950
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -14,832
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -99,015
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016